Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> ข่าวประชาสัมพันธ์  
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ผ่านการประเมิน EdPEx ระดับ 300 คะแนน 30/10/2020
สป.อว.share ถอดบทเรียนจากองค์กรที่ผ่าน TQC ครั้งที่ 1 และ 2 30/10/2020
 
>> ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา  
รับการตรวจประเมินโครงการ EdPEx200 (300 คะแนน) โดย ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษา (4 มี.ค.62) 04/04/2019
เตรียมรับการตรวจประเมินโครงการ EdPEx200 (300 คะแนน) ครั้งที่ 2 (30 ม.ค.62) 04/04/2019
เตรียมรับการตรวจประเมินโครงการ EdPEx200 (300 คะแนน) (17 พ.ย.61) 21/11/2018
 
หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us